Skip to content

Restore Integrity

Shop for Kan Herbals

$42.02
Dietary Supplement
Ingredients

Dragon bone, Mantis egg-case, Polygala root, Altaica rhizome, Poria, Sharp-leaf galangal fruit, Chinese yam rhizome, Lindera tuber, Asiatic cornelian cherry, Chinese red ginseng root, Schisandra fruit, Dong quai root head, Chinese licorice root, Chinese red ginseng tail.


Long gu (sheng), Sang piao xiao, Yuan zhi (da), Jiu jie chang pu, Fu ling kuai, Yi zhi ren, Shan yao, Wu yao, Shan zhu yu, Shi zhu hong ren shen, Wu wei zi, Dang gui tou, Gan cao, Shi zhu hong ren shen (tail).50 mg excipients & binders: silicon dioxide (glidant/dehydrant), stearic acid (lubricant/binder), microcellulose (coating).
Recommended Adult Dosage

1-2 tablets, 2-3 times daily